Hendrik Willem Rietberg + Gezina Berendina Meijberg

Harmannes Rietberg
17841874
Harmannes Rietberg

Christening 21 March 1784  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 22 August 1874  Kampen, Overijssel, Nederland

Catharina Storm
17771852
Catharina Storm

Christening 30 November 1777  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 30 March 1852  Frederiksoord, Vledder, Drenthe, Nederland

Jan Willem Meijberg
17911873
Jan Willem Meijberg

Christening 6 March 1791  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 5 February 1873  Kampen, Overijssel, Nederland

Willemina Baron
17921868
Willemina Baron

Birth 9 August 1792  IJsselmuiden, Overijssel, Nederland

Death 12 November 1868 (Age 76)  Kampen, Overijssel, Nederland

Hendrik Willem Rietberg
18131888
Hendrik Willem Rietberg

Birth 30 May 1813  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 23 February 1888 (Age 74)  Kampen, Overijssel, Nederland

Gezina Berendina Meijberg
18221890
Gezina Berendina Meijberg

Birth 16 November 1822  Kampen, Overijssel, Nederland

Death 2 September 1890 (Age 67)  Amsterdam, Noord-Holland, Nederland

No children

Family Group Information

Marriage Intention 26 June 1856
 Kampen, Overijssel, Nederland

Source:  Kampen register van huwelijksaangiften
Citation details: Jaar: 1856 Akte 053
Date of entry in original source: 26 June 1856
Quality of data: primary evidence
Huwelijksaangifte 1856-053
Huwelijksaangifte 1856-053

Marriage banns 29 June 1856
 Kampen, Overijssel, Nederland

Source:  Kampen register van huwelijksafkondigingen
Citation details: Jaar: 1856 Akte: 135
Date of entry in original source: 29 June 1856
Quality of data: primary evidence
Huwelijksafkondiging 1856-135
Huwelijksafkondiging 1856-135

Source:  Kampen register van huwelijksafkondigingen
Citation details: Jaar: 1856 Akte: 143
Date of entry in original source: 6 July 1856
Quality of data: primary evidence
Huwelijksafkondiging 1856-143
Huwelijksafkondiging 1856-143

Source:  Kampen huwelijkse bijlagen
Citation details: Jaar: 1856 Akte: 052 extract uit Leiden
Date of entry in original source: 9 July 1856
Quality of data: primary evidence
Huwelijksafkondiging Leiden extract
Huwelijksafkondiging Leiden extract

Civil marriage 10 July 1856
 Kampen, Overijssel, Nederland

Source:  Kampen huwelijksregister
Citation details: Jaar: 1856 Akte: 052 Registratienummer: 7476
Date of entry in original source: 10 July 1856
Text: Nummer twee en vijftig

Op heden den tienden Julij achttienhonderd zes en vijftig verschenen voor ons Peter Helbert Gallé Wethouder Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Kampen
Hendrik Willem Rietberg Weduwenaar van Hermina Bodenstaff overleden te Kampen den negen en twintigsten September achttienhonderd vijfenvijftig, geboren te Kampen den dertigsten Mei achttienhonderd dertien, Zaadmeter wonende te Kampen, meerderjarige zoon van Hermanus Rietberg, zonder beroep wonende te Frederiksoord en van Catharina Storm,overleden te Fredriksoord en :
Gezina Berendina Meijberg geboren te Kampen den zesttienden November achttienhonderd twee en twintig, zonder beroep, gewoond hebbende te Leijden, thans woonachtig te Kampen, meerderjarige dochter van Jan Wilem Meijberg, Wever en Willemina Baron, zonder beroep, beide wonende te Kampen.

de welke ons verzochten tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk overtegaan, waarvan de openbare afkondigingen, blijkens het Register van Huwelijks Afkondiging, zijn gedaan voor de hoofddeur van het Gemeentehuis alhier op Zondagen den negenentwintigsten Junij en zesden Julij achttienhonderd zes en vijftig en te Leijden op gelijke datums volgens Certificaat.

Geene stuiting tegen het voorgenomen Huwelijk ons beteekend zijnde, hebben wij dezelve gevraagd of zij elkander tot Echtgenooten aannemen en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet, aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, welke vraag door hen toestemmend beantwoord zijnde, verklaren wij in naam der wet, dat door het Huwelijk zijn verenigd
Hendrik Willem Rietberg en Gezina Berendina Meijberg

Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
Jan Willem Meijberg oud vijfenzestig jaren, Wever, vader van de bruid, Fidde Willem Bolk oud vijftig jaren, zonder beroep, Andries Baukes Fopma oud tweeenveertig jaren, nachtwacht en Pieter Bones Dijkstra oud zestig jaren, nachtwacht, de drie laatste getuigen onverwand, allen wonende te Kampen, en is deze na voorlezing geteekend door ons, de Contractant bruidegom, en de drie eerste getuigen, verklarende de Contractante bruid, en vierde getuige hunne namen niet te kunnen teekenen als zulks in het geheel niet geleerd hebbende.

HW Rietberg J:W: Meijberg FW Bolk
AB Fopma
PH Gallé

In de kantlijn:
Bij vonnis der Arrondissements Regtbank te Assen van den negentienden october achttienhonderd drie en zestig in de loopende huwelijksregisters dezer Gemeente den vierden Junij achttienhonderd vier en zestig onder Numero twee en vijftig, is hetnevensttande huwelijk tusschen Hendrik Willem Rietberg en Gezina Bernedina Meijberg door echtscheiding ontbonden.
De Ambtenaar van de burgelijken stand der gemeente Kampen
Get: / J.H. de la Sabloniere
De Griffier der Regtbank te Zwolle
HJ Rietberg
S Griffier
Quality of data: primary evidence
Huwelijksakte 1856-052
Huwelijksakte 1856-052

Source:  Kampen huwelijkse bijlagen
Citation details: Jaar: 1856 Akte: 052 Verklaring van onvermogen
Date of entry in original source: 30 May 1816
Quality of data: primary evidence
Verklaring van onvermogen 1856-052
Verklaring van onvermogen 1856-052

Divorce 4 June 1864
 Kampen, Overijssel, Nederland

Source:  Kampen huwelijksregister
Citation details: Jaar: 1864 Akte: 052 Registratienummer: 7478
Date of entry in original source: 4 June 1864
Text: Nommer Twee en Vijftig

Op heden den Vierden Junij achttien honderd vier en zestig is aan mij Stefphen Hendrik de la Sablonière, Wethouder, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Kampen
Overgelegd een vonnis, gewezen door de Arrondissements Regtbank te Assen, Provincie Drenthe, den Negentienden October Achttienhonderd drie en zestig, bij welk vonnis is uitgesproken de ontbinding des huwelijks tusschen Hendrik Willem Rietberg,tijdens de uitspraak van het vonnis verpleegde in het tweede Rijksgesticht te Veenhuizen Gemeente Norg, thans stoker op eene stoomboot, wonende te Kampen en Gezina Berendina Meijberg, zonder beroep, wonende te Amsterdam, voltrokken te Kampen den tienden Julij Achttienhonderd zesenvijftig, en zulks ten zake van Overspel.
En hebben wij hiervan inschrijving gedaan ten verzoek van den eischer Hendrik Willem Rietberg voornoemd,die voorts aan ons, benevens het Vonnis eene Verklaring van den Heer Griffier bij de Arrondissements Regtbank voornoemd heeft overgelegd, waaruit blijkt dat tegen dat vonnis geen verzet is aangetekend.

Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes van Ommen, oud Veertig jaren en Albert Meijer, oud Zeven en dertig jaren, beiden stoker op eene stoomboot en wonende te Kampen, en is deze na voorlezing geteekend, door ons, de Comparant en getuigen.
HW Rietberg SH delaSablonière
J van Ommen
A: Meijer

In de kantlijn:
De doorhaling van honderd woorden goedgekeurd.
HW Rietberg
J van Ommen
A Meijer
SH delaSablonière
Quality of data: primary evidence
Echtscheiding 1864-052
Echtscheiding 1864-052

Source:  Amsterdam Arrondissementsrechtbank
Citation details: Toegangsnr:198 Inventarisnr:66 Vonnisnr: 339
Date of entry in original source: 5 May 1863
Text: 339
Vonnis
In naam des Konings
De Arrondissements-Regtbank, zitting hebbende te Amsterdam, Derde Kamer, regt doende in zaken van Correctionele Policie, in het Eerste Resort;
Gezien hebbende de schriftelijke klagte, door H.W. Rietberg aan den Officier van Justitie, ingezonden op den 28 Maart 1863, ten laste van- en de dagvaarding, namens den Officier van Justitie, op den 24 April daaraanvolgende, beteekend aan:
G.B. Meijberg hv H.W. Rietberg

Gehoord de aanklagte van den Officier, tegen de voormelde beklaagde, opgevende genaamd te zijn:
Gesina Berendina Meijberg, huisvrouw van Hendrik Willem Rietberg oud 39 jaren, van beroep --- geboren te Kampen, en wonende te Amsterdam.

Gehoord de mondelinge verklaringen der Getuigen, ten verzoeke van gemelden Officier gedagvaard;
Gehoord het Requisitoir van denzelven Officier, daartoe strekkende: >> dat de beklaagde zal worden schuldig verklaard aan overspel.
>> en dien tengevolge veroordeeld tot eene cellulaire gevangenzetting voor den tijd van zes weken ein in de kosten van het regtsgeding ten behoeve van den Staat en invorderbaar
>> bij lijfsdwang;"

Gelet op de verdediging door de beklaagde, in het midden gebragt;
De vereischten der Wet in acht genomen zijnde;
Overwegende, dat uit de bekentenis der beklaagde bevestigd
door de beëedigde verklaringen der 2.3.4.5 getuigen, is gebleken, dat zij, die blijkens het eten processe voorhanden extract uit het huwelijksregister der gemeente Kampen van 10 Julij 1856 in den echt is getreden met den 1. getuige Hendrik Willem Rietberg, sedert omstreeks de maand September 1862 eene kamer betrokken heeft in de Vinkenstraatalhier, alwaar zij staande haar huwelijk doch verwijder van haar echtgenoot, met den 2. getuige leeft en met dezen herhaaldelijk gedurende dien tijd in vleeschelijke gemeenschap heeft verkeerd.

Verklaart voorschrevene daadzaken wettig en overtuigend bewezen en dat zij daarstellen: Overspel

Verklaart de beklaagde schuldig aan dat wanbedrijf:
Gezien Art. 337, 52 van het Wetboek van Strafregt, Art. 1.2.3 der Wet van 28 Junij 1851 (... no68)
Art. 207, 227,22 van het Wetboek van Strafvordering, luidende:
Art. 337 De vrouw die van overspel overtuigd wordt zal de straf van gevangenzetting, voor ten minste drie maanden en ten hoogste twee jaren ondergaan.
Art. 2 De eenzame opsluiting kan slechts worden opgelegd in gevallen, waarin de regter de gevangenisstraf voor een jaar of meer zou hebben uitgesproken en in geen geval voor langer dan de helft van den tijd der gevangenisstraf.

Veroordeelt Gesina Berendina Meijberg huisvrouw van Hendrik Willem Rietberg tot een eenzame opsluiting, voor den tijd van zes weken en in de kosten van het Regtsgeding ten behoeve van den Staat en invorderbaar bij lijfsdwang.

Gewezen bij de Heeren Mrs A. Backer vice- President,
J Heemskerk ... en W. H. Dijkers, Regters,
en in het openbaar uitgesproken den 5 Mei 1863,
in tegenwoordigheid van voormelde Heeren, van Mr. Jhr. C.H. Backer,
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie, en Mr. P.R.Feith,
Substituut-Griffier. De doorhaling van dertien woorden goedgekeurd.

PR Feith A Backer
J Heemskerk
WH Dijkers
Quality of data: primary evidence